ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Βάσει της παραγράφου 14 των όρων και προϋποθέσεων του Διαγωνισμού “Art of senses” οι όροι τροποποιούνται ως προς την παράγραφο 2 και συγκεκριμένα ως προς τον τόπο διαμονής όσων έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΪΣ – UNILEVER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και έδρα το Δήμο Κηφισιάς Αττικής (οδός Σενέκα, αρ. 10) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία «LUX-Art of Senses», ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού της τόπου (www.artofsenses.gr) (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι:

α. είναι κάτοικοι Ελλάδος & Κύπρου

β. είναι άνω των 18 ετών

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. οι εργαζόμενοι του «Διοργανωτή»

β. οι εργαζόμενοι στην ανώνυμη διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία «Initiative Media Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία» (περαιτέρω η «Διαφημιστική Εταιρεία») και

γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 30.6.2017, ώρα 12:00, έως και την 21.8.2017, ώρα 23:59.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Κατά το χρονικό διάστημα διάρκειας του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου επιθυμεί, δύναται να συμπληρώσει την ειδική φόρμα, η οποία έχει αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο (περαιτέρω η «Φόρμα»), με τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

β. Το τηλέφωνό του (κατά προτίμηση κινητό τηλέφωνο).

γ. Το ονοματεπώνυμό του.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα στοιχεία των συμμετεχόντων συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα του Διοργανωτή ή του εν λόγω τρίτου προσώπου και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

Οίκοθεν νοείται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ο Διοργανωτής.
Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό μόνο μια φορά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων συμμετείχε στο Διαγωνισμό με περισσότερες της μίας συμμετοχές (π.χ. μέσω πολλαπλών accounts ή e-mail addresses), ο εν λόγω συμμετέχων θα αποκλείεται από το Διαγωνισμό ή θα χάνει το δικαίωμά του στο Δώρο, σε περίπτωση που έχει ανακηρυχθεί νικητής του Διαγωνισμού, οπότε και θα ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 8 κατωτέρω. Στην ειδικότερη περίπτωση που το Δώρο έχει ήδη παραδοθεί στον εν λόγω συμμετέχοντα, αυτός υποχρεούται να το επιστρέψει άμεσα στο Διοργανωτή.

6. Δώρα – Έπαθλα.

Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι τα εξής:

α. Για το μεγάλο νικητή του Διαγωνισμού, ένα (1) ταξίδι, δύο ατόμων (ήτοι ο νικητής και ένα άτομο της επιλογής του) στη Ρώμη. Στο Δώρο αυτό περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης από Αθήνα προς Ρώμη (μετ’ επιστροφής).
    Διαμονή (3) τριών διανυκτερεύσεων, σε ξενοδοχείο στη Ρώμη (3) τριών αστέρων. Οι ακριβείς ημερομηνίες του ταξιδιού θα πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί τουλάχιστον δυο εβδομάδες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης, το δε ταξίδι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από την 1.9.2017 έως την 30.11.2017.

β. Για έκαστο εκ των τριών (3) νικητών του Διαγωνισμού:

  • το πορτρέτο τους. Το εν λόγω πορτρέτο θα φιλοτεχνηθεί από τον καλλιτέχνη Vladimir Radibradovic, κατά τη διάρκεια δε της δημιουργίας αυτού θα λάβει χώρα ειδική προς το σκοπό αυτό βιντεοσκόπηση, όπου θα εμφανίζεται τόσο ο εν λόγω καλλιτέχνης όσο και έκαστος εκ των τριών (3) νικητών. Η παραχθείσα στο πλαίσιο της βιντεοσκόπησης αυτής διαφημιστική ταινία, καθώς και τα διαμορφωμένα με χρήση μοντάζ σύντομα spots (περαιτέρω από κοινού το «Διαφημιστικό»), θα αποτυπωθούν (εγγραφούν) σε υλικό φορέα ήχου και εικόνας και θα δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή, ήτοι να αναπαράγονται, κυκλοφορούν και μεταδίδονται δημόσια, για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία 1ης προβολής, απεριόριστες φορές, κατόπιν προσαρμογών ή μη, αποκλειστικά μέσω internet, σε διαδικτυακούς τόπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο (ήτοι με κατάληξη .gr είτε με κατάληξη .cy). Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής θα έχει δικαίωμα, και μετά τη λήξη της προαναφερόμενης διάρκειας, να διατηρήσει το Διαφημιστικό στους διαδικτυακούς τόπους όπου αυτά αναρτήθηκαν, για αρχειακούς σκοπούς, χωρίς κανένα περαιτέρω δικαίωμα εκ νέου χρήσης τους για προωθητικούς σκοπούς. Επιπλέον, το Διαφημιστικό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική χρήση του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής Εταιρείας, σε περιοδικά του κλάδου των διαφημιστικών εταιρειών και σε διαγωνισμούς για βραβεία διαφήμισης, χωρίς χρονικό περιορισμό.
    Προς τον ανωτέρω σκοπό, οι τρεις (3) ως άνω νικητές, δια της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, μεταβιβάζουν/ εκχωρούν ρητώς όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα αναφορικά με τη συμμετοχή («ερμηνεία») τους στο πλαίσιο του Διαφημιστικού, καθώς και τη συναίνεσή τους για τη χρήση της εικόνας και ερμηνείας τους, τα οποία είναι αναγκαία για τους σκοπούς της παρούσας, χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή. Τέλος, οι ως άνω νικητές αναγνωρίζουν ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί του δημιουργικού/ concept, σεναρίων του Διαφημιστικού, διαφημιστικής στρατηγικής ή σλόγκαν της εν λόγω διαφημιστικής εκστρατείας του Διοργανωτή.
  • Τα εξής προϊόντα LUX που εμπορεύεται ο Διοργανωτής: 3 αφρόλουτρα των 700 ml έκαστο και 3 σαπούνια.

γ. Για έκαστο εκ των δέκα (10) νικητών του Διαγωνισμού, τα εξής προϊόντα LUX που εμπορεύεται ο Διοργανωτής: 3 αφρόλουτρα των 700 ml έκαστο και 3 σαπούνια.
Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Ο Διοργανωτής δικαιούται να προσδιορίσει, κατά την ελεύθερη κρίση του, τα ειδικότερα επιμέρους χαρακτηριστικά των Δώρων.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.

Οι δεκατέσσερις (14) συνολικά νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν βάσει κλήρωσης, η οποία θα λάβει χώρα στις 22.8.2017, στις 12.00, στις εγκαταστάσεις του Διοργανωτή.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, η οποία

α. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω,

β. δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και

γ. έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται, κατά περίπτωση, στον όρο 4 ανωτέρω.

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και τρεις (3) επιλαχόντες για κάθε μια εκ των τριών κατηγοριών Δώρων.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση.

Ο Διοργανωτής θα ενημερώνει: (α) όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των νικητών, κατόπιν επιβεβαίωσης των στοιχείων των τελευταίων, με ανάρτηση του ονοματεπώνυμου αυτών στο Διαδικτυακό Τόπο και (β) τους νικητές του Διαγωνισμού, με την αποστολή σχετικού e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους ή με σχετική κλήση στον αριθμό τηλεφώνου τους, προκειμένου να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα τους, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) ή από τη σχετική κλήση στο τηλέφωνό του, ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από τη σχετική κλήρωση, η ως άνω δε διαδικασία θα τηρείται για το σύνολο των τριών, ανά κατηγορία Δώρων, επιλαχόντων.

10. Ευθύνη.

Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Επιπλέον, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για τυχόν πραγματικό ελάττωμα του ανωτέρω υπό 6 (α) Δώρου, δεδομένου ότι ο Διοργανωτής έχει αναλάβει μόνο να καλύψει το κόστος του σχετικού ταξιδιού. Οι νικητές και τυχόν συνοδοί ταξιδεύουν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και ο διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

11. Δημοσιότητα.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο.

12. Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό e-mail στο [email protected]

13. Προσωπικά Δεδομένα.

Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό που θα συλλέξουν από τους ίδιους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους όρους 5 και 8 ανωτέρω, με σκοπό τη διεξαγωγή των κληρώσεων, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των Δώρων.

Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων/ των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνείτε με το Διοργανωτή στο τηλέφωνο 210 6798867).

14. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

16. Αποδοχή των όρων.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.